Професійний розвиток педагогічних працівників

КРОК 1. Оберіть суб’єкта підвищення кваліфікації.

Можете обрати з запропонованого переліку, можете скористатися послугами іншого суб’єкта ПК. Головне, щоб він відповідав вимогам, перерахованим нижче.

Суб’єкт підвищення кваліфікації – заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа (у т.ч. фізична особа – підприємець), що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Як перевірити суб’єкта ПК:

 1. У пошуковому рядку браузера написати «Безкоштовний запит» (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search), перейти на сайт Міністерства юстиції України.
 2. Обрати потрібного суб’єкта (фізична особа – підприємець / юридична особа / відокремлений підрозділ юридичної особи).
 3. У пошуковому рядку, що з’явиться, напишіть назву / ПІБ особи, потім – кнопку «Шукати».
 4. Переглянути перелік КВЕД. Суб’єкт підвищення кваліфікації повинен мати КВЕД 85.59 або 85.60.

На сайті суб’єкта ПК повинні бути розміщені програми підвищення кваліфікації.

Програма ПК затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Із запропонованого переліку видів ПК (курс, семінар, практикум, тренінг, вебінар, майстер-клас тощо) оберіть ті, які будуть актуальними для вас у 2021 році, та внесіть їх до особистого орієнтовного плану.

Зверніть увагу на вимоги до документів про підвищення кваліфікації!

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації повинен бути оприлюднений на вебсайті суб’єкта ПК.

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);
 • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Якими можуть бути напрями підвищення кваліфікації?

Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
 • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
 • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти);
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.

У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) ви самостійно обираєте послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу підвищення кваліфікації – 120 годин.

Тобто, у вас є можливість самостійно вибудувати свою освітню траєкторію. Наприклад, у 2021 році ви заплануєте напрям використання цифрових технологій в освітньому процесі, у 2022 – знання з предмета / дисципліни, у 2023 – створення інклюзивного освітнього середовища (обов’язково не менше 12 годин), у 2024 – психолого-фізіологічні особливості студентів і т.д.

Проходити підвищення кваліфікації потрібно обов’язково щороку! Кількість годин ПК на рік не встановлено. Тому можете самостійно розподіляти години. Головне, щоб за п’ять років до моменту проходження атестації в сумі було 120 годин, мінімум 12 з яких – інклюзія.

КРОК 2. Складіть орієнтовний план ПК відповідно до вищенаведеного зразка.

КРОК 3. Подайте орієнтовний план до методичного кабінету до початку грудня. Не пізніше 25 грудня його буде розглянуто на засіданні педагогічної ради.

КРОК 4. Після затвердження річного плану підвищення кваліфікації беріть участь у запланованих заходах. Після їх успішного завершення надайте до методичного кабінету копії документів про підвищення кваліфікації.

Також ви маєте право на підвищення кваліфікації поза межами річного плану підвищення кваліфікації. Для визнання результатів ПК потрібно подати клопотання голові педагогічної ради.