Центр молодіжної політики


Найвищою цінністю в сучасному світі є, безперечно, людина, її права і свободи, а тому вихід з рамок прогресу, кризи техногенної цивілізації варто шукати не поза людиною, а в ній самій, у її розвитку і вдосконаленні.

Майбутнє України, її історична перспектива багато в чому обумовлені соціальним самопочуттям молоді, її орієнтирами. Тому формування творчої молоді нерозривно пов'язане із відродженням нації, демократизацією та гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, що передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних сферах управління й виробництва. Це зумовлює новий підхід до виховання студентської спільноти. Виникла потреба у формуванні такої особистості, яка б могла розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Такою наукою управління для студентів є участь у студентському самоврядуванні.

Демократизація суспільства - це процес складний, суперечливий, пов'язаний з боротьбою різних інтересів та поглядів. Тому студентське самоврядування й виступає одним із основних факторів демократизації суспільства з точки зору формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення молоді.

Студентське самоврядування - це спосіб організації життя студентського колективу, який реалізується у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної та суспільно корисної праці. Основна мета самоврядування - виховувати у молоді активну життєву позицію, готувати до дійової участі в демократичному управлінні суспільством.

Якщо розглядати самоврядування в цілому, то у кожному навчальному закладі орган студентського управління (не залежно від форми організації та структури) повинен сприяти реалізації наступних факторів:

 • - виробленню в студентів організаторських навичок, розвитку їхньої соціальної активності;
 • - вихованню у студентів вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, відкритості;
 • - формуванню у студентів таких якостей, як:
 • - відповідальність за доручену справу, колектив;
 • - принциповість - уміння критикувати і належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку власним вчинкам і вчинкам людей, що оточують;
 • - самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі;
 • - ініціативність, уміння вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції, створювати умови самоактуалізації особистості.

В атмосфері психологічного комфорту, творчого спілкування члени студентського самоврядування пізнають ази організаторської майстерності, що формують ділові якості лідера. Студенти вчаться правильно й раціонально розподіляти свій час, планувати роботу, приймати раціональні рішення, підтримувати впевненість у собі, досягати ділових успіхів.

Якихось спеціальних готових "рецептів" підвищення соціальної активності студентів не існує, однак вже давно визріло бачення реальних шляхів щодо цього, як і необхідності створення відповідних умов у навчальних закладах.

У процесі роботи зі студентством, органам студентського самоврядування обов’язково необхідно звертати увагу на такі фактори:

 • - врахування потреб, запитів, особливостей, фізіологічних можливостей сучасної молоді;
 • - зростаюче прагнення молоді до самостійності в думках та діях;
 • - критичне ставлення до негативних тенденцій та явищ у студентському житті;
 • - дисгармонію у свідомості й поведінці певної частки студентів.

Студентське самоврядування має на меті через широко розвинену систему своїх органів залучити студентів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства. Важливий принцип студентського самоврядування "Самі вирішили - самі зробили - самі відповідаємо".

Важливе значення для підвищення ефективності студентського самоврядування має дотримання таких умов:

 • - забезпечення самостійності, ініціативності, свободи вибору та відповідальності на основі оновлення форм самоврядування студентів;
 • - опора на особистісний підхід у самоврядуванні;
 • - насичення діяльності органів студентського самоврядування творчими справами, програмами, проектами, перспективами зростання і самовдосконалення молоді на основі самоорганізації та саморегуляції.

На сьогодні органи студентського самоврядування навчальних закладів України мають всі можливості для подальшого прогресивного розвитку . Нормативно-правова база з кожним роком дає самоврядуванню все більше і більше прав. Справа тільки за активною молоддю, яка не зважаючи ні на які впливи різних негативних факторів, завжди готова жити активним студентським життям.