Part-time department

Сьогодні найбільш мобільною та гнучкою є підготовка спеціалістів за заочною формою навчання, адже людина може отримати необхідні знання або скорегувати освіту без відриву від виробництва.

Історія розвитку заочного відділення починається 1949 року з підготовки техніків-механіків для сільськогосподарського виробництва. З 1959 року розпочато підготовку техніків–електриків. А з 1968 до 1974 року здійснювався випуск техніків-механіків гідромеліоративних робіт.

З 1974 року студенти отримували кваліфікацію техніків промислового та цивільного будівництва. Згодом було відкрито спеціальності економічного напряму: з 1998 року – «Бухгалтерський облік», а з 2009 року – «Фінанси і кредит».

За весь період існування заочного відділення підготовлено понад 9000 спеціалістів для сільськогосподарського виробництва. Переважна більшість випускників працюють за обраним фахом.

На заочному відділенні працюють:

Самофалова Світлана Григорівна – завідувач заочним відділенням,

Благодаренко Валентина Миколаївна – методист заочного відділення,

Сьогодні на заочному відділенні навчаються понад 380 студентів.

Здійснюється підготовка за спеціальностями:

- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

- «Агроінженерія»;

- «Будівництво»;

- «Облік і оподаткування»;

- «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Навчання здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

На заочному відділенні студенти навчаються, не відриваючись від постійної роботи. А на сьогодні це неабиякий плюс. Більша частина наших студентів – це фахівці, які мають практичний досвід. Тобто свого часу вони закінчили училища, технікуми, інститути. Але сучасний світ вимагає нових знань, отже, підвищення кваліфікації, а іноді й зовсім зміни напряму підготовки.

Навчальний процес на заочному відділенні забезпечують більше 70 викладачів з вищою освітою та достатнім виробничим стажем роботи, високим педагогічним досвідом і методичною майстерністю. Студентам викладаються нормативні дисципліни, які складаються з циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін та циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними напрямками розвитку відділення є:

- підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «бакалавр»;

- оновлення та поповнення матеріально-технічної бази відділення;

- підвищення якості підготовки фахівців з використанням сучасних комп'ютерних технологій;

- удосконалення підготовки студентів.

Для студентів заочної форми навчання передбачена лекційно-екзаменаційна сесія терміном 30-40 календарних днів на навчальний рік, тому настановні, оглядові, лабораторні, практичні, контролюючі заняття, що проводяться зі студентами, плануються викладачами так, щоб максимально зосередити увагу студентів на засвоєнні навчального матеріалу відповідно до навчальних планів і програм з навчальних дисциплін. А у міжсесійний період вони виконують передбачені навчальними планами курсові та домашні контрольні роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію.

Після закінчення навчання наші випускники мають можливість продовжити здобуття вищої освіти за скороченим терміном у Сумському НАУ.

Колектив заочного відділення прагне примножити свої традиції в підготовці спеціалістів для сільськогосподарського виробництва і передати їх своїм студентам.