Відділення будівництва

Історія третього за ліком відділення розпочиналася в досить далекому для нинішнього покоління 1971 році – в період масового будівництва об’єктів житлового, господарського, громадського та культурного призначення. Розгортання масового будівництва вимагало розширення та вдосконалення підготовки фахівців відповідного напрямку.

Глухівський технікум оперативно відреагував на всі зміни в економічному житті країни та відкрив у 1971 році нове будівельне відділення.

На момент відкриття відділення промислового та цивільного будівництва, як воно тоді називалося, матеріально-технічна база бажала бути кращою, заняття проводилися у дві та, навіть, три зміни. Для навчання використовували єдиний корпус – №1, побудований ще до відкриття в 1899 році Н.А. Терещенком ремісничого училища, та частину приміщень єдиного на той час гуртожитку.

Усе це вимагало негайного розвитку матеріально-технічної бази закладу та відділення. Тому, в першій половині 70-х років територія технікуму нагадувала будівельний майданчик: зводилися приміщення навчально-лабораторного та громадського корпусів, гуртожитків, гаражів, майстерень, цехів тощо. Символічно, що поява новобудов співпала з відкриттям будівельного відділення. На всіх об’єктах, які зводилися в технікумі, працювали викладачі та студенти-будівельники, проходили практичну підготовку, готувалися до майбутньої трудової діяльності.

Першими викладачами, які багато зробили для становлення та розвитку відділення в 70-х – початку 80-х років, були П.Г. Рябченко, О.Я. Конашевич, С.Д. Карцев, О.І. Шилова, Н.Т. Стьопкіна, І.О. Михайленко, Н.О. Рябая, І.І. Бондаренко, Т.С. Лата, В.Ю. Ткаченко та багато інших.

Перший випуск фахівців-будівельників 1975 року став справжнім святом для закладу.

Традиції, розпочаті в 70-х роках, продовжуються і сьогодні, на початку XXI століття. Ця давня, мирна, така потрібна людям спеціальність переживає період своєрідного Ренесансу, до неї немовби прийшло друге дихання. Ринок праці в Україні постійно змінюється, але кваліфіковані будівельники завжди потрібні, що у свою чергу позитивно впливає на ринок освітніх послуг.

Викладачі систематично підвищують свій науковий і методичний рівень. На відділенні працюють викладачі вищої категорії – В.А. Бірюк, В.М. Благогдаренко, голова ЦК - І.Ф. Степченко, Ю.О. Крачок, Д.О. Овсянко, С.С. Петрушов. Спеціаліст першої категорії – завідувач відділення Т.М. Бєлікова. С.Г. Васіна, М.М. Кліндух та спеціаліст – О.І.Небож.

Основним напрямком діяльності викладачів є безперервна робота над тим, щоб студенти отримали глибокі та міцні знання й, опинившись на виробництві, були здатні самостійно вирішувати конкретні практичні ситуації, аналізувати проблемні питання та швидко усувати недоліки. На відділенні здійснюють підготовку за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр та освітній ступінь бакалавр.

В умовах сьогодення перед фахівцем-будівельником стоять складні алгоритми діяльності. Враховуючи це викладачі створюють атмосферу зацікавленості на заняттях, використовуючи великий арсенал сучасних форм і методів навчання. Сьогодні неможливо вже уявити заняття без відповідного обладнання: проекторів, комп’ютерів, оргтехніки тощо. Студенти навчаються в кабінетах і лабораторіях, укомплектованих мультимедійним обладнанням, програмними комплексами для роботи над курсовими та дипломними проектами, виконують розрахункові роботи. Ніколи не залишається поза увагою закріплення інтересу до майбутньої професії, підтримка прагнення усвідомити завдання на конкретній посаді, зміцнення престижу професії. Особливу увагу зосереджено на впровадженні форм і методів тренінгового навчання, адже навіть моделювання ситуації фахової діяльності на заняттях активізують професійну мотивацію.

Ще одним дуже важливим аспектом є те, що під час навчання за зазначеними спеціальностями студенти мають можливість отримати споріднені робітничі професії. Серед них – муляр, електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорій "В" і "С", тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Такі кроки тісного поєднання теоретичної підготовки з практичною не лише піднімають престиж і значимість майбутнього спеціаліста, збільшують його "вартість" на ринку праці, а й передбачають стовідсоткове працевлаштування випускника, відкривають йому шлях до започаткування власної справи.

Випускники відділення працюють у проектних організаціях, компаніях і підприємствах, які ведуть будівництво будівель і споруд або ж ремонт і реконструкцію приміщень, на посадах:

  • інженер;
  • виконавець робіт;
  • майстер;
  • нормувальник;
  • технік маркетингової служби;
  • інженер кошторисної справи;
  • інженер з охорони праці;
  • інженер по нагляду за станом будівель;
  • оператор комп’ютерного набору;
  • спеціаліст по розробці проектів на будівництві та інші.

У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень знань й ефективність навчання висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів великою мірою залежить від результативності впровадження нових технологій навчання, в яких першочергову роль відіграють інформаційні технології. Бізнес вимагає продуманих, ефективних рішень, тому студенти повинні бути озброєні не тільки глибокими знаннями, а й бути впевненими в собі, вміти відстоювати свою точку зору. Саме такого фахівця-випускника відділення будівництва ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» ми будемо зустрічати в організаціях і підприємствах України.

Вони наша слава та гордість!