Відділення економіки та інформаційних технологій


Глобалізація міжнародних економічних і фінансових зв'язків, формування інформаційного суспільства, у якому знання і соціальна відповідальність стають головними чинниками життєдіяльності людини як творчого працівника, споживача та члена суспільства, зумовлюють потребу у висококваліфікованих спеціалістах фінансово-економічного напряму.

Забезпечення майбутнього держави в нових ринкових умовах ставить нові вимоги до підготовки фахівців економічного профілю, що є можливим за умови вивчення студентами специфіки системи фінансування й оподаткування.

Мотивація для обрання професії економічного напряму підготовки визначається наступним:

- немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання економічного напряму;

- професія цього спрямування є однією з високооплачуваних і престижних;

- знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях економіки;

- це один із найцікавіших та актуальних видів діяльності;

- існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за такими спеціальностями:

«Фінанси і кредит»;

«Організація виробництва»;

«Бухгалтерський облік».

«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж».

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра студенти здобувають, навчаючись за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Для підготовки фахівців у інституті створено за вимогами часу:

- кабінет інформаційних систем і технологій в обліку та фінансах;

- лабораторія «Навчальна бухгалтерія»;

- індивідуальні робочі місця;

- програма «1С: Підприємтво»;

- контролюючі програми;

- програми для візуалізації;

- електронна читальна зала;

- електронні підручники.